کلاس ها

کلاس های زبان مرتبط با حرفه

Berufssprachkurse

آموزش لازم (صلاحیت) قبل کار

Qualifizierung vor Beschäftigung

دوره های کارآموزی در نظر

(چشم انداز آینده)

Ausbildung in Sicht


Kreuzberg

C1  کلاس پایه

10.12.18 - 13.03.19

14.03. - 10.07.19
 

B2   کلاس پایه

 19.11.18 - 20.03.19

25.02. - 19.07.19

04.03. - 29.10.19
20.03. - 14.08.19

 

Steglitz
C1  کلاس پایه
 14.05. - 02.09.19  

 

B2  کلاس پایه

 14.05. - 02.10.19

 

کلاس های عمومی ادغام در جامعه

 

Kreuzberg

 

 کلاس های آشنایی با محیط

21.02. - 20.03.19

 

A1-A2

Modul 1                21.03. - 17.04.19
 Modul 2               18.04. - 20.05.19
Modul 3               21.05. - 19.06.19

 

B1
Modul 4               20.06. - 17.07.19
Modul 5               18.07. - 14.08.19

Modul 6               15.08. - 11.09.19

 

کلاس های آشنایی با محیط

12.09. - 09.10.19

Charlottenburg

A1-A2

Modul 1               02.05. - 29.05.19
Modul 2               31.05. - 28.06.19
Modul 3               01.07. - 26.07.19

 

B1
 Modul 4               29.07. - 23.08.19
 Modul 5              26.08. - 20.09.19
Modul 6               23.09. - 21.10.19

  

کلاس های آشنایی با محیط

        22.10. - 18.11.19

صنعت مهمانداری و توریست B1/B2 زبان آلمانی +

01.04. - 25.11.19

 

بازایابی اینترنتی

و رسانه های اجتماعی

B2/C1 زبان آلمانی +

16.07.18 - 15.03.19

04.03. - 29.10.19
19.08.19 - 22.04.20

  

شغل های در زمینه سلامتی

و پرستاری

B1/B2 زبان آلمانی +

10.12.18 - 13.08.19
14.08.19 - 17.04.20
30.10.19 - 07.07.20

 

مربیگری و امور اجتماعی

B2/C1 زبان آلمانی +

10.09.18 - 13.05.19
04.03. - 29.10.19
30.10.19 - 07.07.20

 

مدیریت فرهنگ و برنامه

B2/C1 زبان آلمانی +

05.11.18 - 09.07.19

 
 

B1/B2 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای پناهجویان جوان 

16.07.18 - 17.05.19
17.09.18 - 19.07.19
18.03.19 - 27.01.20
20.05.19 - 25.03.20
22.07.19 - 29.05.20

 

B1/B2 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای مهاجران  جوان

27.11.18 - 26.07.19
17.12.18 - 16.08.19
04.03.19 - 03.12.19
10.07.19 - 16.04.20
29.07.19 - 07.05.20 

 پشتیبانی شده توسط

A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de