کلاس ها

کلاس های زبان مرتبط با حرفه

صلاحیت قبل کار

دوره های کارآموزی در نظرKreuzberg

Berufssprachkurs C1 11.12.19 - 15.04.20
  18.05.20 - 08.09.20
   
Berufssprachkurs B2 25.11.19 - 24.04.20
  20.02.20 - 16.07.20
  18.05.20 - 06.10.20
   
Berufssprachkurs B1 12.03.20 - 09.07.20
  18.05.20 - 08.09.20

Schöneberg

Berufssprachkurs B2 18.05.20 - 10.11.20
   
Berufssprachkurs B1 10.12.19 - 09.04.20
  18.05.20 - 06.10.20

دوره عمومی انتگراسیون

Kreuzberg

        B1
Modul 5 13.03.20 - 09.04.20
Modul 6 14.04.20 - 13.05.20

کلاس های آشنایی با محیط

14.05.20 - 12.06.20

 

     A1-A2
Modul 1

18.05.20 - 16.06.20

Modul 2

17.06.20 - 14.07.20

Modul 3 15.07.20 - 11.08.20
        B1
Modul 4 12.08.20 - 08.09.20
Modul 5 09.09.20 - 06.10.20
Modul 6 07.10.20 - 03.11.20

کلاس های آشنایی با محیط

04.11.20 - 01.12.20

 

 

صنعت مهمانداری و توریست B1-C1 زبان آلمانی +

✕ ✕ ✕

 

بازایابی اینترنتی

و رسانه های اجتماعی

B1-C1 زبان آلمانی +
02.09.19 - 05.05.20

  

شغل های در زمینه سلامتی

و پرستاری

B1-C1 زبان آلمانی +
✕ ✕ ✕

 

مربیگری و امور اجتماعی

B1-C1 زبان آلمانی +
25.11.19 - 30.07.20

 

مدیریت فرهنگ و برنامه

B1-C1 زبان آلمانی +

✕ ✕ ✕

 
 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای پناهجویان جوان

 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای مهاجران  جوان
08.07.19 - 09.04.20

04.11.19 - 31.07.20
  02.03.20 - 30.11.20

 A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041