کلاس ها

کلاس های زبان مرتبط با حرفه

صلاحیت قبل کار

دوره های کارآموزی در نظرKreuzberg

Berufssprachkurs C1 19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20
   
Berufssprachkurs B2 27.05.19 - 16.10.19
  23.07.19 - 10.12.19
  17.10.19 - 16.03.20
  19.11.19 - 20.04.20
   
Berufssprachkurs B1 29.07.19 - 18.11.19
  19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20
   
Berufssprachkurs A2 19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20

Schöneberg

Berufssprachkurs B2 23.10.19 - 20.03.20
   
Berufssprachkurs B1 23.10.19 - 21.02.20

Steglitz

Berufssprachkurs C1 14.10.19 - 12.02.20
   
Berufssprachkurs B2 14.10.19 - 11.03.20

دوره عمومی انتگراسیون

Kreuzberg

کلاس های آشنایی با محیط

13.09. - 10.10.19

 

     A1-A2
Modul 1 11.10.19 - 07.11.19
Modul 2

08.11.19 - 05.12.19

Modul 3 06.12.19 - 14.01.20
        B1
Modul 4 15.01.20 - 11.02.20
Modul 5 12.02.20 - 10.03.20
Modul 6 11.03.20 - 07.04.20

کلاس های آشنایی با محیط

08.04.20 - 11.05.20

 


Schöneberg

       B1
Modul 4 23.10.19 - 19.11.19
Modul 5 20.11.19 - 16.12.19
Modul 6 17.12.19 - 23.01.20

کلاس های آشنایی با محیط

24.01.20 - 20.02.20

 


Charlottenburg

     A1-A2
Modul 1 14.10.19 - 08.11.19
Modul 2

11.11.19 - 06.12.19

Modul 3 09.12.19 - 15.01.20
        B1
Modul 4 16.01.20 - 12.02.20
Modul 5 13.02.20 - 11.03.20
Modul 6 12.03.20 - 08.04.20

کلاس های آشنایی با محیط

09.04.20 - 12.05.20

 

صنعت مهمانداری و توریست B1-C1 زبان آلمانی +

30.09.19 - 05.06.20

 

بازایابی اینترنتی

و رسانه های اجتماعی

B1-C1 زبان آلمانی +
02.09.19 - 05.05.20

  

شغل های در زمینه سلامتی

و پرستاری

B1-C1 زبان آلمانی +
30.09.19 - 05.06.20

 

مربیگری و امور اجتماعی

B1-C1 زبان آلمانی +
25.03.19 - 22.11.19
30.09.19 - 05.06.20

 

مدیریت فرهنگ و برنامه

B1-C1 زبان آلمانی +

✕ ✕ ✕

 
 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای پناهجویان جوان
09.04.19 - 18.02.20

 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای مهاجران  جوان
04.03.19 - 03.12.19
08.07.19 - 09.04.20
 

 A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041