شروع کلاس ها

کلاس های زبان مرتبط با حرفه

Berufssprachkurse

آموزش لازم (صلاحیت) قبل کار

Qualifizierung vor Beschäftigung

دوره های کارآموزی در نظر

(چشم انداز آینده)

Ausbildung in Sicht


 C1 کلاس پایه

10.12.18 - 12.03.19

 

B2 کلاس پایه

 19.11.18 - 19.03.19

07.01. - 04.09.19

 
B1 کلاس خاص

10.10.18 - 07.02.19

11.02.19 - 05.06.19


A2 کلاس خاص
11.02.19 - 05.06.19

 

 

کلاس های عمومی ادغام در جامعه

A1.1 کلاس

27.08. - 21.09.18

 

A1.2 کلاس

24.09. - 22.10.18

 

A2.1 کلاس

23.10. - 19.11.18

 

A2.2 کلاس

20.11. - 17.12.18

 

B1.1 کلاس

18.12.18 - 23.01.19

 

B1.2 کلاس

24.01. - 20.02.19

 

 کلاس های

آشنایی با محیط

21.02. - 20.03.19

 

 

صنعت مهمانداری و توریست B1/B2 زبان آلمانی +

26.03. - 23.11.18

 

بازایابی اینترنتی

و رسانه های اجتماعی

B2/C1 زبان آلمانی +

16.07.18 - 15.03.19

15.10.18 - 18.06.19

  

شغل های در زمینه سلامتی

و پرستاری

B1/B2 زبان آلمانی +

10.12.18 - 13.08.19

 

مربیگری و امور اجتماعی

B2/C1 زبان آلمانی +

10.09.18 - 13.05.19

 

مدیریت فرهنگ و برنامه

B2/C1 زبان آلمانی +

05.11.18 - 09.07.19

 

 

A2/B1 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای پناهجویان جوان 

16.07.18 - 17.05.19

17.09.18 - 19.07.19

26.11.18 - 27.09.19

 

A2/B1 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای مهاجران  جوان

17.12.18 - 16.08.19

 

 پشتیبانی شده توسط

A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de