کلاس ها

کلاس های زبان مرتبط با حرفه

Berufssprachkurse

آموزش لازم (صلاحیت) قبل کار

Qualifizierung vor Beschäftigung

دوره های کارآموزی در نظر

(چشم انداز آینده)

Ausbildung in Sicht


Kreuzberg

C1  کلاس پایه

11.10.19 - 11.02.20

 

B2  کلاس پایه

27.05.19 - 16.10.19

23.07.19 - 10.12.19

11.10.19 - 10.03.20

 

B1 کلاس خاص

29.07.19 - 18.11.19

11.10.19 - 11.02.20

 

A2 کلاس خاص

11.10.19 - 11.02.20

 

Steglitz
C1  کلاس پایه
     12.08.19 - 02.12.19

 

B2  کلاس پایه

12.08.19 - 09.01.20

 

 

کلاس های عمومی ادغام در جامعه

 

Kreuzberg

B1
Modul 5              19.07.19 - 15.08.19

Modul 6              16.08.19 - 12.09.19

 

کلاس های آشنایی با محیط

13.09. - 10.10.19

Charlottenburg

A1-A2

Modul 1              12.08.19 - 06.09.19

Modul 2             09.09.19 - 07.10.19

Modul 3             08.10.19 - 04.11.19

 

B1

Modul 4             05.11.19 - 02.12.19

Modul 5             03.12.19 - 09.01.20

Modul 6            10.01.20 - 06.02.20

  

کلاس های آشنایی با محیط

07.02.20 - 05.03.20

 

Kreuzberg
A1-A2

Modul 1                11.10.19 - 07.11.19
 Modul 2              08.11.19 - 05.12.19

 Modul 3             06.12.19 - 14.01.20

 

B1

Modul 4            15.01.20 - 11.02.20

 Modul 5           12.02.20 - 10.03.20

Modul 6           11.03.20 - 07.04.20

 

کلاس های آشنایی با محیط

       08.04.20 - 09.05.20

 

صنعت مهمانداری و توریست B1/B2 زبان آلمانی +

02.09.19 - 05.05.20

 

بازایابی اینترنتی

و رسانه های اجتماعی

B2/C1 زبان آلمانی +
02.09.19 - 05.05.20

  

شغل های در زمینه سلامتی

و پرستاری

B1/B2 زبان آلمانی +
02.09.19 - 05.05.20

 

مربیگری و امور اجتماعی

B2/C1 زبان آلمانی +
25.03.19 - 22.11.19
02.09.19 - 05.05.20

 

مدیریت فرهنگ و برنامه

B2/C1 زبان آلمانی +

✕ ✕ ✕

 
 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای پناهجویان جوان
09.04.19 - 18.02.20

 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای مهاجران  جوان
04.03.19 - 03.12.19
08.07.19 - 09.04.20
 

 A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041