کلاس ها

کلاس های زبان مرتبط با حرفه

صلاحیت قبل کار

دوره های کارآموزی در نظرKreuzberg

Berufssprachkurs C1 14.10.19 - 12.02.20
  19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20
   
Berufssprachkurs B2 23.07.19 - 10.12.19
  17.10.19 - 16.03.20
  19.11.19 - 20.04.20
  11.12.19 - 14.05.20
   
Berufssprachkurs B1 29.07.19 - 18.11.19
  19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20
   
Berufssprachkurs A2 19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20

Schöneberg

Berufssprachkurs C1 02.01.20 - 24.04.20
   
Berufssprachkurs B2 25.11.19 - 24.04.20
   
Berufssprachkurs B1 02.01.20 - 24.04.20
   
Berufssprachkurs A2 02.01.20 - 24.04.20

دوره عمومی انتگراسیون

Kreuzberg

     A1-A2
Modul 1 12.11.19 - 09.12.19
Modul 2

10.12.19 - 16.01.20

Modul 3 17.01.20 - 13.02.20
        B1
Modul 4 14.02.20 - 12.03.20
Modul 5 13.03.20 - 09.04.20
Modul 6 14.04.20 - 13.05.20

کلاس های آشنایی با محیط

14.05.20 - 12.06.20

 

صنعت مهمانداری و توریست B1-C1 زبان آلمانی +

25.11.19 - 30.07.20

 

بازایابی اینترنتی

و رسانه های اجتماعی

B1-C1 زبان آلمانی +
02.09.19 - 05.05.20

  

شغل های در زمینه سلامتی

و پرستاری

B1-C1 زبان آلمانی +
25.11.19 - 30.07.20

 

مربیگری و امور اجتماعی

B1-C1 زبان آلمانی +
25.03.19 - 22.11.19
25.11.19 - 30.07.20

 

مدیریت فرهنگ و برنامه

B1-C1 زبان آلمانی +

✕ ✕ ✕

 
 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای پناهجویان جوان
09.04.19 - 18.02.20

 

 کلاس های زبان آلمانی

وجهت یابی شغلی

برای مهاجران  جوان
04.03.19 - 03.12.19
08.07.19 - 09.04.20

04.11.19 - 31.07.20
 

 A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041