Courses

Kreuzberg

Berufssprachkurs C1 14.10.19 - 12.02.20
  11.12.19 - 14.04.20
  13.02.20 - 11.06.20
   
Berufssprachkurs B2 17.10.19 - 16.03.20
  25.11.19 - 24.04.20
  13.02.20 - 09.07.20
   
Berufssprachkurs B1 13.02.20 - 11.06.20

Schöneberg

Berufssprachkurs C1 03.02.20 - 29.06.20
   
Berufssprachkurs B2 03.02.20 - 03.08.20
  03.02.20 - 29.06.20
   
Berufssprachkurs B1 10.12.19 - 09.04.20
  03.02.20 - 29.06.20
   
Berufssprachkurs A2 03.02.20 - 29.06.20

general

integration course

Kreuzberg

   A1-A2
 module 3 17.01.20 - 13.02.20
     B1
 module 4 14.02.20 - 12.03.20
 module 5 13.03.20 - 09.04.20
 module 6 14.04.20 - 13.05.20

orientation module

14.05.20 - 12.06.20

   A1-A2
 module 1 19.02.20 - 17.03.20
 module 2 18.03.20 - 16.04.20
 module 3 17.04.20 - 18.05.20
     B1
 module 4 19.05.20 - 17.06.20
 module 5 18.06.20 - 15.07.20
 module 6 16.07.20 - 12.08.20

orientation module

13.08.20 - 09.09.20

 Hospitality & Tourism

+ German B1-C1

✕ ✕ ✕

 

Online Marketing

& Social Media

+ German B1-C1

02.09.19 - 05.05.20

 

Health Care & Nursing

+ German B1-C1
✕ ✕ ✕

 

Education & Social Care

+ German B1-C1
25.11.19 - 30.07.20

 

Event & Cultural Management

+ German B1-C1
✕ ✕ ✕

 

German

& vocational orientation

for young refugees
09.04.19 - 18.02.20

10.02.20 - 28.10.20

 

German

& vocational orientation

for young migrants
08.07.19 - 09.04.20

04.11.19 - 31.07.20

10.02.20 - 28.10.20

 A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041