Courses

Kreuzberg

Berufssprachkurs C1 19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20
   
Berufssprachkurs B2 27.05.19 - 16.10.19
  23.07.19 - 10.12.19
  17.10.19 - 16.03.20
  19.11.19 - 20.04.20
   
Berufssprachkurs B1 29.07.19 - 18.11.19
  19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20
   
Berufssprachkurs A2 19.11.19 - 19.03.20
  11.12.19 - 14.04.20

Schöneberg

Berufssprachkurs B2 23.10.19 - 20.03.20
   
Berufssprachkurs B1 23.10.19 - 21.02.20

Steglitz

Berufssprachkurs C1 14.10.19 - 12.02.20
   
Berufssprachkurs B2 14.10.19 - 11.03.20

general

integration course

Kreuzberg

orientation module

13.09.19 - 10.10.19

   A1-A2
 module 1 11.10.19 - 07.11.19
 module 2 08.11.19 - 05.12.19
 module 3 06.12.19 - 14.01.20
     B1
 module 4 15.01.20 - 11.02.20
 module 5 12.02.20 - 10.03.20
 module 6 11.03.20 - 07.04.20

orientation module

08.04.20 - 11.05.20


Schöneberg

    B1
 module 4 23.10.19 - 19.11.19
 module 5 20.11.19 - 16.12.19
 module 6 17.12.19 - 23.01.20

orientation module

24.01.20 - 20.02.20


Charlottenburg

  A1-A2
 module 1 14.10.19 - 08.11.19
 module 2 11.11.19 - 06.12.19
 module 3 09.12.19 - 15.01.20
      B1
 module 4 16.01.20 - 12.02.20
 module 5 13.02.20 - 11.03.20
 module 6 12.03.20 - 08.04.20

orientation module

09.04.20 - 12.05.20

 Hospitality & Tourism

+ German B1-C1

30.09.19 - 05.06.20

 

Online Marketing

& Social Media

+ German B1-C1

02.09.19 - 05.05.20

 

Health Care & Nursing

+ German B1-C1
30.09.19 - 05.06.20

 

Education & Social Care

+ German B1-C1

25.03.19 - 22.11.19
30.09.19 - 05.06.20

 

Event & Cultural Management

+ German B1-C1
✕ ✕ ✕

 

German

& vocational orientation

for young refugees
09.04.19 - 18.02.20

 

German

& vocational orientation

for young migrants
04.03.19 - 03.12.19
08.07.19 - 09.04.20

 A&QUA - gemeinnützige Gesellschaft

für Bildung, Arbeit und

Qualifizierung mbH

 

Köpenicker Str. 9a

D-10997 Berlin

+49 30 61 65 72 6

aqua@a-qua.de

Zertifikats-Nr. 2009-1041